O Stowarzyszeniu

Krótko o nas

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM) jest organizacją istniejącą od 2009 roku. Powstało w odpowiedzi zarówno na potrzeby tłumaczy Polskiego Języka Migowego, którzy chcą pogłębiać wiedzę na temat tłumaczenia i rozwijać swoje umiejętności zawodowe, jak i ich klientów, którzy chcą otrzymywać usługi wysokiej jakości. STPJM powstało, by wspierać jednych i drugich w rozwijaniu wzajemnych relacji opartych na zasadach etycznych, jakości i profesjonalizmie, by dbać o dobre imię tłumaczy i satysfakcję ich klientów.

Do naszego grona należą tłumacze słyszący, CODA (słyszące dzieci Głuchych rodziców) oraz Głusi.
STPJM pragnie zaproponować nowe spojrzenie na zawód tłumacza, jego zadania i obowiązki. Nasze działania dążą między innymi do:

 • uporządkowania wiedzy związanej z tłumaczeniem w zakresie polskiego języka migowego,
 • uświadamianie osobom korzystającym z usług tłumaczy ich praw i możliwości,
 • rozwoju sztuki tłumaczenia,
 • stałą profesjonalizację.

Nasza filozofia

Polski Język Migowy (PJM) to ojczysty język około 50 tys. Głuchych Polaków. Służy im jako narzędzie komunikacji tak samo, jak język polski służy słyszącym Polakom. Podobnie jak języki migowe na całym świecie, PJM to pełnowartościowy język naturalny, posiadający własną gramatykę oraz słownictwo, niezależne od języka polskiego.

Głusi to grupa społeczna o złożonej strukturze, posiadająca własny język i ukształtowaną wokół niego kulturę, jak również historię, normy społeczne, wartości i potrzeby. Wbrew stereotypowemu podejściu, traktującemu ludzi Głuchych jako niepełnosprawnych, społeczność Głuchych to raczej wspólnota o charakterze mniejszości językowo-kulturowej.

Założenie, że społeczność Głuchych to mniejszość językowo-kulturowa, której językiem naturalnym jest Polski Język Migowy stanowi podstawę funkcjonowania STPJM. Zgodnie z przyjętą filozofią języka i kultury Głuchych, STPJM uznaje prawo dostępu osób g/Głuchych do informacji, wiedzy, kultury i sztuki, komunikacji za pośrednictwem wysokiej jakości usług tłumaczeniowych w ich naturalnym języku.

Przyjęte przez nas rozumienie natury społeczności i języka Głuchych oznacza, że tłumacz PJM pełni w komunikacji osób słyszących z Głuchymi PJM rolę pośrednika językowo-kulturowego, pomostu łączącego dwa języki i dwie kultury.

Misja i cele

Stowarzyszenia tłumaczy języków migowych istnieją na całym świecie, zapewniając wieloaspektowe wsparcie środowiskom tłumaczy, jak również ich Głuchym i słyszącym klientom. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego jest pierwszym, które powstało w Polsce w podobnym celu. Jest odpowiedzią na silną potrzebę poprawy stanu, w jakim znajdują się obecnie usługi tłumaczenia języka migowego.

STPJM pragnie zaproponować nowe spojrzenie na zawód tłumacza, jego rolę i obowiązki, uporządkować wiedzę związaną z tłumaczeniem języka migowego, uświadomić osobom korzystającym z usług tłumaczy ich prawa i możliwości i rozwijać sztukę tłumaczenia na poziomie profesjonalizmu.

Cele, jakie stawia przed sobą STPJM:

 1. pełnienie funkcji organizacji zawodowej tłumaczy Polskiego Języka Migowego oraz ich reprezentanta na forum krajowym i międzynarodowym;
 2. podnoszenie prestiżu i przestrzeganie zasad etyki zawodu oraz ochrona zawodowych, moralnych i materialnych praw tłumaczy;
 3. zapewnienie wysokiego poziomu tłumaczeń wykonywanych przez członków STPJM dzięki nieustannemu doskonaleniu ich zawodowych umiejętności;
 4. wspieranie inicjatyw badawczych i dydaktycznych mających na celu rozwój tłumaczenia Polskiego Języka Migowego;
 5. wspieranie nauki i doskonalenia znajomości Polskiego Języka Migowego oraz szerzenie wiedzy na temat Kultury Głuchych;
 6. przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy Społecznością Głuchych i słyszących poprzez wykonywanie tłumaczenia wysokiej jakości.

Swoje cele STPJM zamierza realizować poprzez:

 1. pomoc członkom STPJM w ciągłym doskonaleniu warsztatu tłumacza;
 2. prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów dla tłumaczy oraz dla osób z nimi współpracujących;
 3. organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów oraz odczytów na tematy poświęcone zagadnieniom tłumaczenia języka migowego;
 4. zapewnianie poradnictwa językowego i terminologicznego związanego z tłumaczeniem;
 5. udział i reprezentowanie członków w międzynarodowych organizacjach tłumaczy.