Nasza filozofia

Polski Język Migowy (PJM) to ojczysty język około 50 tys. Głuchych Polaków. Służy im jako narzędzie komunikacji tak samo, jak język polski służy słyszącym Polakom. Podobnie jak języki migowe na całym świecie, PJM to pełnowartościowy język naturalny, posiadający własną gramatykę oraz słownictwo, niezależne od języka polskiego.

Głusi to grupa społeczna o złożonej strukturze, posiadająca własny język i ukształtowaną wokół niego kulturę, jak również historię, normy społeczne, wartości i potrzeby. Wbrew stereotypowemu podejściu, traktującemu ludzi Głuchych jako niepełnosprawnych, społeczność Głuchych to raczej wspólnota o charakterze mniejszości językowo-kulturowej.

Założenie, że społeczność Głuchych to mniejszość językowo-kulturowa, której językiem naturalnym jest Polski Język Migowy stanowi podstawę funkcjonowania STPJM. Zgodnie z przyjętą filozofią języka i kultury Głuchych, STPJM uznaje prawo dostępu osób g/Głuchych do informacji, wiedzy, kultury i sztuki, komunikacji za pośrednictwem wysokiej jakości usług tłumaczeniowych w ich naturalnym języku.

Przyjęte przez nas rozumienie natury społeczności i języka Głuchych oznacza, że tłumacz PJM pełni w komunikacji osób słyszących z Głuchymi PJM rolę pośrednika językowo-kulturowego, pomostu łączącego dwa języki i dwie kultury.

banner-03

Nasi Przyjaciele