Kodeks etyczny

Kodeks etyczny to zbiór wytycznych i wskazówek, przewodnik służący wspieraniu tłumacza języka migowego w etycznym postępowaniu podczas wykonywania obowiązków związanych z tłumaczeniem oraz w dążeniu do profesjonalizmu. Choć przede wszystkim kodeks przeznaczony jest dla tłumaczy języka migowego, znajomość zasad w nim ujętych, może być pomocna również dla głuchych i słyszących odbiorców tłumaczenia.

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego opracowało kodeks, który poleca swoim członkom oraz wszystkim osobom korzystającym z usług tłumaczenia. Prace nad Kodeksem przebiegały w kilku etapach:

 1. Przygotowaniem projektu Kodeksu zajmowała się kilkuosobowa grupa członków STPJM specjalnie do tego celu wyznaczona.
 2. Projekt został przedstawiony pozostałym członkom STPJM i poddany szczegółowej dyskusji.
 3. Po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez członków STPJM Kodeks został przedstawiony do konsultacji w środowisku tłumaczy PJM oraz osób Głuchych.
 4. Po rozważeniu “zewnętrznych” uwag i komentarzy dotyczących Kodeksu, jego ostateczna wersja została zatwierdzona przez Zarząd STPJM Uchwałą z dnia 30.06.2009.

Kodeks etyczny STPJM (wersja skrócona)

Kodeks Etyczny Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego jest zbiorem zasad dotyczących postępowania tłumacza wobec obu stron tłumaczenia, oraz osób bądź instytucji zatrudniających tłumacza.
Kodeks obejmuje poszczególne zasady, ich założenia i przykłady konkretnych zachowań. Podane przykłady nie wyczerpują puli możliwych sposobów postępowania, a jedynie wskazują czego w praktyce dotyczy podana zasada etyczna. Kodeks obejmuje następujące zasady:

 1. Tajemnica zawodowa
 2. Profesjonalizm
 3. Rozwój zawodowy
 4. Bezstronność
 5. Szacunek wobec stron tłumaczenia
 6. Szacunek wobec innych tłumaczy

Podstawę dla niniejszego Kodeksu stanowi przekonanie o tym, że osoby należące do środowiska głuchych mają niepodważalne prawo do porozumiewania się w pełni i na tych samych zasadach, co osoby słyszące, oraz mają prawo do dokonywania świadomych wyborów na podstawie tłumaczenia najwyższej jakości.

 • Przez tłumaczenie rozumie się komunikację odbywającą się za pośrednictwem tłumacza, który odbiera komunikat w jednym języku i odpowiednio przekłada go na inny język.
 • Przez tłumacza rozumie się osobę umożliwiającą wzajemną komunikację obu stronom tłumaczenia, mającą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu tłumaczenia i należącą do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego.
 • Przez stronę tłumaczenia rozumie się osoby korzystające z tłumaczenia. Mogą to być osoby głuche, niedosłyszące oraz słyszące.

Nasi Przyjaciele