Membership

Członkiem rzeczywistym STPJM posiadającym pełnię praw członkowskich, może zostać osoba, której zaprezentowane umiejętności zawodowe oraz etyczna postawa zyskają akceptację Komisji Kwalifikacyjnej STPJM.

Członkiem kandydatem STPJM może na okres dwóch lat zostać osoba, która jest w trakcie procesu zdobywania wiedzy z zakresu tłumaczenia języka migowego, ale której umiejętności zyskają pozytywną ocenę Komisji Kwalifikacyjnej STPJM. Po tym okresie członkostwo może zostać zmienione na rzeczywiste. Członek kandydat posiada prawa i obowiązki członka rzeczywistego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkiem wspierającym STPJM może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zostanie przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, określającej rodzaj i wysokość świadczeń na rzecz STPJM. Członek wspierający posiada prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym oraz prawa określone regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny.

Członkiem honorowym STPJM może zostać osoba zasłużona dla społeczności tłumaczy Polskiego Języka Migowego w Polsce.

Szczegóły dotyczące członkostwa w STPJM można znaleźć w Statucie STPJM oraz w Regulaminie przyjmowania do STPJM.

 

Nasi Przyjaciele