LESICO 2020

Czwarta edycja międzynarodowej konferencji „Lesico” odbędzie się w Warszawie w dniach 21-23.08.2020r. Konferencja w całości dotyczy nauczania języka migowego jako języka ojczystego (Language 1 = L1) i języka obcego (Language 2 = L2). Konferencja jest miejscem wymiany różnorodnych doświadczeń oraz badań, wyniesionych z codziennej pracy osób nauczających języka migowego oraz europejskich i światowych stowarzyszeń skupiających … Continue reading LESICO 2020

Konferencja TISLR13

Głównym celem konferencji TISLR jest zapewnienie naukowcom możliwości wymiany doświadczeń, pomysłów i wyników badań w zakresie językoznawstwa. Przede wszystkim konferencja TISL13 ma na celu przybliżenie akademickiej społeczności najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań nad językiem migowym. Uwzględniane są różne dziedziny, w tym fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, semantyka, dyskurs, pragmatyka, socjolingwistyka, psycholingwistyka, akwizycja języka i neurolingwistyka. Będzie … Continue reading Konferencja TISLR13

XVIII World Congress of WFD

Głównym tematem kongresu WFD brzmi nastepująco: Prawa języków migowych dla wszystkich Temat kongresu jest nadrzędnym tematem XVIII Światowego Kongresu Światowej Federacji Głuchych (WFD), który podkreśla, że pełne korzystanie z praw do języka migowego jest kluczowe dla ułatwienia pełnego włączenia społeczności głuchych do społeczeństwa. Kongres będzie poruszał między innymi następujące tematy: Język migowy i DeafStudies Edukacja … Continue reading XVIII World Congress of WFD

DAC w Reykjavíku

Celem międzynarodowej konferencji głuchych naukowców i badaczy jest prezentacja i udostępnienie wyników badań, aby lepiej zrozumieć problemy, z którymi mamy do czynienia w środowisku akademickim, aby uzyskać uprawnienia do kontynuowania naszej pracy oraz utrzymania dalszej współpracy między naukowcami i badaczami.  Konferencje DAC odbywają się w różnych lokalizacjach na całym świecie co dwa lata, aby uczynić … Continue reading DAC w Reykjavíku

Tłumaczenie w j. angielskim jako trzeci język

Coraz częściej tłumacze języka migowego są proszoni o wykonanie usługi tłumaczeniowej na język angielski. Podczas dwudniowego szkolenia nauczysz się strategii językowych i radzenia sobie z nimi, aby sprostać tym wymaganiom.  Szkolenie to połączenie teorii i praktyki i obejmuje: Trzeci język w tłumaczeniu i warunki międzynarodowe Strategie językowe w sytuacjach formalnych i nieformalnych Radzenie sobie ze strategiami … Continue reading Tłumaczenie w j. angielskim jako trzeci język

„Translatoryka i Translacje V”

Piąta edycja konferencji naukowej „Translatoryka i Translacje V” skupiona będzie wokół problematyki związanej z tożsamością językową i kulturową autorów tekstów oryginału, ich tłumaczy oraz odbiorców, do których kierowany jest przekład. Zajmiemy się również, w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, takimi zagadnieniami jak wielojęzyczność, wielokulturowość, ale także językiem nowych mediów, wykorzystaniem nowoczesnychtechnologii w przekładzie oraz alternatywnymi … Continue reading „Translatoryka i Translacje V”

Szkolenie “Przygotowanie do tłumaczenia”

“Przygotowanie do tłumaczenia – coś więcej niż tylko dobry pomysł” Przygotowanie do tłumaczenia to jedna z głównych zasad większości kodeksów etycznych i standardów zawodowych, którymi kierują się tłumacze języka migowego na całym świecie. Jest to podstawowe zalecenie nauczycieli przekładu i organizacji zawodowych. Niektórzy doświadczeni tłumacze uważają, że gruntowne przygotowanie to niemal połowa sukcesu dobrze wykonanego … Continue reading Szkolenie “Przygotowanie do tłumaczenia”

2018 Deaf Studies Conference

Żyjemy w czasach ogromnych zmian społecznych, politycznych i technologicznych, kiedy kategorie społeczne, tożsamości, granice stają się coraz bardziej płynne, a czas staje się coraz bardziej transformacyjny. Jakie nowe transformacyjne praktyki akademickie są możliwe w czasie trans-myślenia, czyli transdyscyplinarnego, transnarodowego, translokalnego, przejściowego i translacyjnego? W jaki sposób badania środowiska głuchych mogą zaangażować się w taką pracę … Continue reading 2018 Deaf Studies Conference

Wystawa „CO PO CYBISIE?” z PJM

Przekrojowa wystawa polskiego malarstwa XX i XXI wieku obejmie szerokie spektrum dzieł wybitnych polskich twórców wpisujących się w kluczowe nurty historii sztuki i aktualne prądy artystyczne. Międzypokoleniowy, problemowy pokaz przypomni starsze oraz przywoła najnowsze postawy ponad czterdziestu artystów zanurzonych w medium malarstwa. Ekspozycja z jednej strony skoncentruje się na najważniejszych, historycznych już dzisiaj pozycjach artystycznych … Continue reading Wystawa „CO PO CYBISIE?” z PJM

Nasi Przyjaciele